ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ICS) สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP