กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด