ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล

เพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง