ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ผงปรุงสำเร็จรูปรสลาบจากข้าวอินทรีย์) 03 July 2563 2
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และระบบการผลิตข้าว GAP ปี พ.ศ. 2563 03 July 2563 6
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ (ร่าง) ประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 July 2563 8
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ กรข กข 57 1 0105 03 002 30 June 2563 3
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาส่งเสริมการจัดทำระบบควบคุมภายใน ICS มาตรฐานอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) และมาตรฐานอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (USDA) ของกลุ่มเกษตรกร 30 June 2563 22
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมประเภทเครื่องเขียน ประกอบการฝึกอบรมชาวนามืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 June 2563 2
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยาด้านข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 June 2563 2
ประกาศกองประสางานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเพื่อศึกษาดูงานประกอบการจัดอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 June 2563 2
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบประกาศนียบัตร ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 June 2563 2
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ (ร่าง) ประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี 2563 30 June 2563 16