ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จ้างเหมาจัดทำเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวงอก

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่อง

จ้างเหมาจัดทำเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวงอก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)