ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ประกาศ ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนเสื่อมสภาพ

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ประกาศ ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนเสื่อมสภาพ  

รายละเอียดเพิ่มเติม