ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม