ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุกระสอบปอ ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุกระสอบปอ ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)