ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ

ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ