ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม