วันที่ 29 เมษายน 2563 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 55 เรื่อง

วันที่ 29 เมษายน 2563 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 55 เรื่อง

1. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะบันทึกข้อมูลเก็บเกี่ยวข้าว และเตรียมตัวอย่างข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะบริการซ่อมแซมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง นวด ฝัด ทำความสะอาดเมล็ด ชั่งน้ำหนัก วัดความชื้น และบันทึกองค์ประกอบผลผลิต งานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษา และคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ งานผลิตเมล็ดพันธุ์คัด ฤดูนาปรัง 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาแปลง และคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ งานผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก ฤดูนาปรัง 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะบุคคลภายนอกเพื่อทำแปลงทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนชุดดรัมสร้างภาพของเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการในแปลงทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแก้ไขไฟฟ้าแรงสูงขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้ารอบบริเวณ พร้อมขนย้าย เก็บกวาด และทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณคัดนารอบแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูนาปรัง 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวภายในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปั่นเหวี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะบุคคลภายนอกเพื่อทำแปลงทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะบำรุงรักษาเครื่อง GCxGC-TOFMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการแปลงทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมปั๊มลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคัดทำความสะอาด บรรจุถุงจัดสรร และรมสารฟอสฟีน เมล็ดพันธุ์หลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องถาดไมโครเพลท และเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คตู้แช่แข็งพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน และเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

51. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องบดตัวอย่างข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

53. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-890 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง