ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ)

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ)