ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ)