ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่องผลการเสนอราคาขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพคงเหลือ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

เรื่อง ผลการเสนอราคาขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพคงเหลือ