ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

(เงินงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนฯ)

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม