ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

(เงินงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนฯ)

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม