สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

img003 4

img004 4