ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

(เงินงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนฯ)

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม