ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

(เงินงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนฯ)

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม