ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคัดออกใช้ประโยชน์ได้

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี จะทำการขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคัดออกใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 3,963 กิโลกรัม โดยวิธีประมูลราคาขายทอดตลาดด้วยการเสนอใบเสนอราคาต่อ

คณะกรรมการ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559  รายละเอียด