สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

(เงินงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนฯ)

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม