ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)