ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมภายในศูนย์ฯ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เรื่อง

 

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในศูนย์ฯ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)