ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารควบคุมคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารควบคุมคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์