ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)