ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชั้นเดียว (Overlay Asphalt Concrete) ผิวจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชั้นเดียว (Overlay Asphalt Concrete) ผิวจราจร 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดแนบ

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์+(e-bidding)

บัญชีเอกสารส่วนที่1+และ+ส่วนที่+2+(e-bidding+จ้างก่อสร้าง)

BOQ

บทนิยาม

แบบปูผิวจราจรและปร.4 ปร.5

แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันซอง+(จ้าง)

ประมาณราคา ถนนลาดยาง

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

รายชื่อผู้ถือหุ้น

สัญญาจ้าง ถนนลาดยาง e-bidding

สูตรการปรับราคา