ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร