ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีองยุธยา เรื่องคุณลักษณะเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่นดัดแปลงสำหรับนาน้ำตม

คุณลักษณะเครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุข้าว รุ่นดัดแปลงสำหรับนาน้ำตม