ศมข.ขอนแก่น(ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโดยวิธีอีเล็กทรอนิกส์(e-didding)ปี60

ประกาศประกวดราคา...แนบ

ราคากลาง...แนบ

รายละเอียดเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์...แนบ

รายละเอียดเครื่องหยอดข้าว...แนบ