ศมข.ขอนแก่น(ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโดยวิธีแบบอีเล็กทรอนิกส์(e-didding)ปี60

ประกาศร่างเอกสาร..แนบ

ราคากลาง..แนบ

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์..แนบ

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องหยอดข้าวแห้ง..แนบ