"Powerpoint ประกอบการสัมมนาสรุปผล"

 

สัมนาเพิ่มประสิทธิภาพแผนการผลิตและข้าวครบวงจร จังหวัดอยุธยา วันที่ 28 - 29 พ.ค. 2562 

คลิกเพื่อโหลด

 

"Powerpoint ประกอบการสัมมนาสรุปผลและแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่" ณ จังหวัดเชียงใหม่

มองอนาคตข้าวไทยผ่านตลาดข้าวโลก

ฝากไว้จากใจ เพื่อคนข้าวและชาวนาไทย

ก้าวต่อไป ของกรมการข้าว รองอธิบดีฯ

รูปแบบการส่งเสริมและการผลิตข้าวในทศวรรษหน้า

ผอ สนย เกษียณ เชียงใหม่

ฝากไว้จากใจ

เส้นทางชีวิตข้าราชการ

นวัตกรรมภูทิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้าว

Geo-TempoInfo-Attachai-RD20190913-Demand and Supply

Sept13 ประชุมข้าว

ระบบสารสนเทศการผลิตข้าวแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญ