ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

นายสุวัฒน์  เจียระคงมั่น

S 113647621

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการข้าว
          -

พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการข้าว
          -