ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

 

 

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการข้าว
          -

พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการข้าว
          -