ข้อมูลผู้บริหารกรมการข้าว

ผู้บริหารกรมการข้าว
  rector
 นายอนันต์  สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง อธิบดีกรมการข้าว
โทร. 02-561-4050, 02-561-3899
โทรสาร 02-561-4048
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
line
  S 113647620
 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการข้าว
โทร. 02-561-3423, 02-561-0646
โทรสาร 02-561-3004
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
line
  S 113647621
 นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น
ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการข้าว
โทร. 0-2561-1989 , 0-2561-1835
โทรสาร 0-2561-2783
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
line
  bca
 นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
โทร. 0-2561-2891
โทรสาร 0-2561-3236
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  line
  brps
 นายขจร  เราประเสริฐ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว
โทร. 0-2561-2182
โทรสาร 0-2561-3624
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  line
   
 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว
โทร. 0-2940-6927 , 0-2579-7560
โทรสาร 0-2561-1732
E-mail : 
  line
  brs
 นายวินัย  ชมภูแก้ว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว
โทร. 0-2561-4221 , 0-2561-4229
โทรสาร 0-2561-4229
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  line
   
 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
โทร. 0-2561-5210 , 0-2561-5094
โทรสาร  0-2561-5286
E-mail : 
line
   brpd2
 นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
โทร. 0-2561-2528
โทรสาร 0-2561-4170
E-mail : 
line
  dric
 นายประสงค์  ทองพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
โทร. 0-2561-5094
โทรสาร -
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
line
  ict
 นายเกรียงไกร  พันธุ์วรรณ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 0-2561-4808
โทรสาร -
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
line
  drpc
 นายโอวาท  ยิ่งลาภ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ
โทร. 0-2940-5530
โทรสาร -
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
line
  trsi
 นายสุรพล จัตุพร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
โทร. -
โทรสาร -
E-mail : 
line
  aig
 น.ส.ประสพสรรพ์ กมลยะบุตร
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร. 0-2561-4271
โทรสาร 0-2561-4271
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  line
  iag
นางรัชดาภรณ์ เราประเสริฐ
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร. 0-2561-4340
โทรสาร 0-2561-4340
E-mail : 
line