ข้อมูลผู้บริหารกรมการข้าว

ผู้บริหารกรมการข้าว
line
  Boss 62 10 01
นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์
ตำแหน่ง อธิบดีกรมการข้าว
โทร. 02-561-3423, 02-561-0646
โทรสาร 02-561-3004
E-mail : sudsakornThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
line
  JRI 100 1
นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง
ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการข้าว
โทร. -0-2561-1835
โทรสาร -0-2561-2783
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
line
DSC 1343
นายขจร  เราประเสริฐ
ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการข้าว
โทร. - 0-2561-3004
โทรสาร - 0-2561-3004
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
line
  Tussaneewan
นางทัศนีย์วรรณ  สุริยงหาญพงศ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
โทร. 0-2561-2891
โทรสาร 0-2561-3236
E-mail : -
  line
  chinucha
นายชิษณุชา บุดดาบุญ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว
โทร. 0-2561-2182
โทรสาร 0-2561-3624
E-mail : -
  line
   BRRD 62
นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว
โทร. 0-2940-6927 , 0-2579-7560
โทรสาร 0-2561-1732
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  line
  Blank 1
- ว่าง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว
โทร. 0-2561-4221 , 0-2561-4229
โทรสาร 0-2561-4229
E-mail :  -
  line
   BRPD 62
นายณราวุฒิ  ปิยโชติสกุลชัย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
โทร. 0-2561-5210 , 0-2561-5094
โทรสาร  0-2561-5286
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
line
   Juree Patharakulnit
นางจุรี  ภัทรกุลนิษฐ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
โทร. 0-2561-2528
โทรสาร 0-2561-4170
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
line
  dric
นายประสงค์  ทองพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
โทร. 0-2561-5094
โทรสาร -0-2561-2164
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
line
  DSC 1343
นายขจร  เราประเสริฐ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 0-2561-4808
โทรสาร 0-2561-5450
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
line
  drpc
นายโอวาท  ยิ่งลาภ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ
โทร. 0-2940-5530
โทรสาร 0-2940-5530
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
line
  Blank 1
-ว่าง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
โทร. 035-555340 , 035-555276
โทรสาร 035-555340 , 035-555276
E-mail : -@rice.mail.go.th
line
  aig
นางสาวประสพสรรพ์ กมลยะบุตร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร. 0-2561-4271
โทรสาร 0-2561-4271
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  line
  iag
นางรัชดาภรณ์ เราประเสริฐ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร. 0-2561-4340
โทรสาร 0-2561-4340
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
line