รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว

ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 

ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

1. นางสาวณัฏฐิกา ไชยมงคล

2. นางสาวสุภัชชา สำรวยรื่น

3. นายสาคร วงษาเนาว์

ด้านภาษาต่างประเทศ

1. นางสาวกฤษณา แก้วมณี

2. นางสาวอมรา พายพัด

3. นางสาววิรตา อยู่พุก

4. นายกรกช คุณวุฒิ

5. นายวีระพันธ์ โสภาสุข

6. นายธนกฤต วงศ์พานิช

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10:00 น.
ณ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ห้อง 415 ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 561 5094

ผู้ไม่มาสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์