ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานของกรมการข้าว

รายละเอียดเพิ่มเติม