ประกาศรายชื่อ วัน และเวลาการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

กําหนดการสอบสัมภาษณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้า


วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาคารกรมการข้าว ชั้น 4 ห้อง 420

เวลาสอบสัมภาษณ์ ลําดับที่ หมายเหตุ
รอบเช้า เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 1 - 26 ลงทะเบียนรายงานตัว
เวลา 08.30 น.
รอบบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 27 - 52 ลงทะเบียนรายงานตัว
เวลา 13.00 น.

>>รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์<<