ประกาศกรมการข้าว เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการของกรมการข้าว

รายละเอียด