ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดกรมการข้าวตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รายละเอียด