ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

     ตามที่ได้มีประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โดยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นั้น

     บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรตามลำดับ ดังนี้     

                   1. นางสาวสุพัฒนา ปราบแทน

                   2. นางสาววราภรณ์ พุทธานุ

                   3. นายสิงห์อำพล จันทร์วิเศษ

                   4. นางสาวกนกพร ทองรอด

                   5. นางสาวฐิติพร บุญชู

                   6. นางสาวโสภิดา ตุ้มประชา      

     ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 มารายงานตัว พร้อมใบรับรองแพทย์และสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย เพื่อจะดำเนินการจัดทำใบสั่งจ้าง ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ห้อง 414 ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว หากไม่มาตามกำหนดวัน และเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์