ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติฯ

ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ และวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ Download