ประกาศ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน 2 อัตรา

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ด้านกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา

สังกัด กลุ่มควบคุมและรับรองมาตรฐานข้าว

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว

 

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย/หญิง

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

4. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถือว่าสละสิทธิ์)

 

อัตราค่าจ้าง 13,000.- บาท/เดือน

 

2. ตำแหน่ง เลขานุการ จำนวน 1 อัตรา

สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว

 

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย/หญิง

2. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการเลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

4. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถือว่าสละสิทธิ์)

 

อัตราค่าจ้าง 10,500.- บาท/เดือน

 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559

 

วิธีการสมัคร

สมัครทาง e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือด้วยตนเอง ณ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ชั้น 4 ห้อง 414

อาคารกรมการข้าว ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.)

 

หลักฐานประกอบการสมัคร (เอกสารการสมัครเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบ)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript)

5. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ

6. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล

7. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป 

 

ดาวน์โหลด ใบสมัครงานจ้างเหมาบริการ