ประกาศกรมการข้าวเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฎิบัติงานของกรมการข้าว

รายละเอียดเพิ่มเติม