กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 อัตรา

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว
รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
สังกัดกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว
อัตราค่าจ้าง 13,000.- บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการเกษตรบัณฑิต หรือคหกรรมสาสตรบัณฑิต
(2) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบรูณ์
(3) สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
(4) หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถือว่าสละสิทธิ์)
(5) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
(6) หากมีความรู้ ความสามารถในเรื่องแผนงาน/โครงการ การจัดทำหนังสือราชการ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
(7) มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป

2.สำเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนวันเปิดรับสมัคร

        ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิทีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น) หรือได้รับการยกเว้น จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองการผ่านงาน เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

       ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย                                  

สมัครด้วยตนเอง
ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ชั้น 4 ห้อง 414 (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ในวันและเวลาราชการ (หยุดพักกลางวันเวลา 12:00 น. - 13:00 น.)

สมัครทางไปรษณีย์
ส่งเอกสารการสมัครงาน ถึง ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน")

สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์)
ส่งเอกสารการสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ ถึง ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว
และผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว (E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
เปิดรับสมัครงาน  ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์

02 561 2164
วิธีการคัดเลือก
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นที่สนใจตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เห็นสมควรเท่านั้น และผลการคัดเลือกของเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ให้ถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่ http://www.ricethailand.go.th/web/index.php/mregister ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 
และจะทำการประเมินคัดเลือก (สัมภาษณ์)  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ใบสมัครจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลด