ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ช่วยปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

1. นางสาวปัณฑริกา  ชุ่มวงศ์

2. นางสาวอัชฌา  เพชรสลับแก้ว

3. นางสาวสุพัตรา  กองไชย

4. นายพุทธิภณ ศิริมูล

5. นายไชโย  รักษาสัตย์

6. ว่าที่ร้อยตรีหญิง คุนัญญา  พวงแก้ว

7. นายวรจักร  ปัญญามา

8. นายอรุณ  ทองอุ่น

9. นางสาวนงลักษณ์  เงารัตนพันธิกุล

10. นางสาวจันจิรา  โชคบัณฑิต

11. นางสาวพัชรินทร์  ใครอินทร์

12. นางสาวทิพวรรณ  หอมนาน

13. นางสาวสุธิดา  พูนศรีสวัสดิ์

14. นางสาวสายสุนีย์  สายวัน

15. นางสาวเธียรรัตน์  หลีวิจิตร

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นนี้ มาสอบสัมภาษณ์
ในวันศุกร์ที่ 
15 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น.
รายละเอียดตามลิงก์ดาวน์โหลดเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้