กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 อัตรา

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว
รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
สังกัดกลุ่มควบคุมและรับรองมาตรฐานข้าว
อัตราค่าจ้าง 13,000.- บาท/เดือน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  - มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำสรุปทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่สมัครขอรับรองการผลิตข้าว

   - ร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ

  - ประสานงาน ติดตาม และให้คำแนะนำเกษตรกร ด้านการสมัครขอรับรองและการตรวจรับรองข้าว
และติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวที่รับผิดชอบโครงการฯ

- รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนในการปฏิบัติงานโครงการ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม

ที่กำหนดของโครงการ

   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเกษตรศาสตร์
(2) มีสัญชาติไทย
(3) สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
(4) มีความมุ่งมัน อดทน
(5) หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถือว่าสละสิทธิ์)
(6) สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
(7) ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท
(8)
ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อเรื้อรัง
(9)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา

หลักฐานประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป

2.สำเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนวันเปิดรับสมัคร

        ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิทีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น) หรือได้รับการยกเว้น จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองการผ่านงาน เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

       ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย                                  

สมัครด้วยตนเอง
ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ชั้น 4 ห้อง 414 (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ในวันและเวลาราชการ (หยุดพักกลางวันเวลา 12:00 น. - 13:00 น.)

สมัครทางไปรษณีย์
ส่งเอกสารการสมัครงาน ถึง ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน")

สมัครทางส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์)
ส่งเอกสารการสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ ถึง ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว
และผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว (E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
เปิดรับสมัครงานตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 561 2164
วิธีการคัดเลือก
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นที่สนใจตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เห็นสมควรเท่านั้น และผลการคัดเลือกของเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ให้ถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่ http://www.ricethailand.go.th/web/index.php/mregister ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2560
ใบสมัครจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลด