ประกาศ สำนักบริหารกลาง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ

     - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป

     -  สาขาบริหารธุรกิจ 

     - อายุ 20 ปีขึ้นไป  เพศชาย/หญิง

     -  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารกรมการข้าว สำนักบริหารกลาง ชั้น1       ห้องพัสดุ 104 พร้อมเตรียมสำเนาเอกสารสำคัญให้ถูกต้องครบถ้วน