ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว
สังกัด กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ได้แก่
  

      1. นางสาวจารุพร กาญจนะ
      2. นางสาวอรุณีย์ ทับทิม
      3. นางสาวกนกนาฏ ครองแสนเมือง
      4. นางสาวขวัญฤทัย เหมือนจันทร์
      5. นางสาวณัฐยา แก้วงามพรรณ์   ( สำรอง )
      6. นางสาวเฉลิมขวัญ กุ่ยกระโทก ( สำรอง )

   
*ขอให้  ****ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 ,  2 และ 3   มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

            ****ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 4 มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2560
ณ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน