กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 อัตรา

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว

รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา

สังกัดกลุ่มควบคุมและรับรองมาตรฐานข้าว

อัตราค่าจ้าง 13,500.- บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัค

(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ทางคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยกิตทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต

(2) มีสัญชาติไทย

(3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

(4) ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท

(5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อเรื้อรัง

(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา

(7) ต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย

หลักฐานประกอบการสมัครงาน

1. ใบสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือกำกับเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง

          ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ชั้น 4 ห้อง 414 (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ในวันและเวลาราชการ (หยุดพักกลางวันเวลา 12:00 น. - 13:00 น.)

สมัครทางไปรษณีย์

          ส่งเอกสารการสมัครงาน ถึง ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  (วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน")

สมัครทางส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์)

         ส่งเอกสารการสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ ถึง ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว

และผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว (E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

          เปิดรับสมัครงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 561 2164

วิธีการคัดเลือก

          กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นที่สนใจตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เห็นสมควรเท่านั้น และผลการคัดเลือกของเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ให้ถือเป็นที่สุด

          ทั้งนี้ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่ http://www.ricethailand.go.th/web/index.php/mregister ในวันจันทร์ที่ 12  ธันวาคม 2560 

ใบสมัครจ้างเหมาบริการ

ดาวน์โหลด