ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว
สังกัด กลุ่มเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ได้แก่
  

      1. นางสาวปภัสรา แสงน้อย*
      2. นางสาวเยาวลักษณ์ บัววงค์*
      3. นางสาวนลินี ทรัพย์มี   (สำรอง)
      4. นางสาวมุกทิพ ศิลปโอฬาร   (สำรอง)
      5. นางสาวอลิษา กลิ่นประทุม   (สำรอง)

   
*ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 และ 2  มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 

ณ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน